Giá trị vụ việc(VNĐ) Phí đăng kí Phí hòa giải
Từ {{item.LowValue | number}} đến {{item.HightValue| number}} Dưới {{item.HightValue| number}} Trên {{item.LowValue| number}} Miễn phí {{item.BaseValue | number}} + {{item.Rate | number}}% số tiền vượt quá {{item.LowValue | number}} {{item.BaseValue | number}}

{{item.Name}}